תקנון

תקנון אימוני האונליין של פרויקט ״מתאמנים ביחד מהבית״

לקוחות אימוני האונליין של פרויקט ״מתאמנים ביחד מהבית״ מתחייבים בזאת לפעול עפ״י תקנון אימוני האונליין של פרויקט מתאמנים ביחד מהבית. כל לקוח המצטרף לשירות אימוני האונליין של פרויקט מתאמנים ביחד מהבית מתחייב לקרוא את התקנון במלואו ולהסכים לו ולאשר את התקנון בחתימה עליו.

תחילת תקופת המנוי​

תחילת תקופת המנוי תיחשב עם ביצוע ההרשמה ותשלום על התוכנית. מרגע זה יהיה לכם לאישור כניסה לאימונים וסרטונים על פי בחירת תוכנית האימון.


הפסקת מנוי​

לקוח המעוניין להפסיק את המנוי שלו יוכל לעשות זאת באמצעים הבאים בלבד:​

       - בקשה לביטול מנוי אשר תשלח במייל ע״י הלקוח ואשר יתקבל אישור על קבלתה.​

       - בקשה לביטול מנוי אשר תשלח בהודעת וואטסאפ (WhatsApp) ע״י הלקוח ואשר יתקבל אישור  

         על קבלתה.​

עסקאות של האימונים אונליין ניתן לבטל תוך 24 שעות ממועד הרכישה והלקוח יקבל זיכוי מלא על הרכישה.

כל ביטול של העסקה אחרי, הלקוח אינו זכי להחזר הכספי.

עדכון תעריפים

נותן השירות (״פרויקט מתאמנים ביחד מהבית״) רשאי לשנות ולעדכן מעת לעת את התעריפים אותם הוא גובה מהמנויים. מנוי המשלם בהוראת קבע יעודכן על שינוי בתעריף, התעריף המעודכן ייכנס לתוקף רק בעת חידוש המנוי. היה והלקוח לא מודיע על רצונו לסיים את המנוי בתום תקופת המנוי, הוא יגבוה את התעריף הנוכחי.  

 
כתב ויתור אחריות והמלצות בתוכנית

כלקוח באימוני האונליין של פרויקט ״מתאמנים ביחד מהבית״, ידוע לי כי היעדים הניתנים בתוכנית הנם המלצה בלבד וכל פעילות גופנית אותה אקיים, תתבצע על ידי כלקוח באימוני האונליין של פרויקט מתאמנים ביחד מהבית באופן עצמאי, לפי שיקול דעתי הבלעדי ועל אחריותי המלאה והבלעדית. לפרויקט מתאמנים ביחד מהבית ומאמניו לא תהיה כל אחריות מכל סוג ומין בגין פעילות זאת.

אנו ממליצים לכל מתאמן, בייחוד למתאמנים הנמצאים בקבוצות סיכון, לפנות לרופא המטפל לפני התחלת ביצוע הפעילות הגופנית, לעבור מבדקים מתאימים ולקבל את אישור הרופא המטפל לביצוע האימונים. לפרויקט ״מתאמנים ביחד מהבית״ ומאמניו לא תהיה כל אחריות כלפי מתאמנים הסובלים מבעיה רפואית ו/או מגורמי סיכון כלשהם ואשר עלולים לחשוף אותם לפגיעה כלשהי הנובעת בשל מצבם הרפואי ואשר הרופא המטפל לא אישר את ביצוע הפעילות הגופנית מראש ו/או קבע מהן המגבלות המוטלות עליהם בהקשר של סוג ו/או עצימות הפעילות הגופנית המותרת להם. 

האתר עשוי לכלול מידע אשר עוסק בכושר אשר מיועדים לשימוש בלעדי על ידי בני אדם. חומר זה מוצג למטרות מידע בלבד ואין לראות בו תחליף לייעוץ שעליך לקבל מהרופא שלך. אין להשתמש במידע אשר נכלל באתר זה על מנת לאבחן כל מחלה או בעיה גופנית או על מנת לרשום כל תכשיר רפואי אשר מוצג באתר זה או על מנת להשתמש בו. עליך להתייעץ תמיד עם הרופא שלך.

 פרויקט ״מתאמנים ביחד מהבית״ לעולם לא יפעלו בניגוד להנחיות רפואיות הניתנות ע"י הרופא המטפל.​​

כללי​​​

פרויקט ״מתאמנים ביחד מהבית״ רשאים לסיים את חברותו של כל מנוי ללא החזר יתרת דמי המנוי במקרה של הפרה חוזרת של הוראות התקנון.
על המנוי לקרא את הוראות התקנון, המהווה חוזה בין נותן השירות למנוי.
המנוי מאשר את התקנון בכך שהוא רוכש את המוצר.

המנוי נחשב כמי שקרא, הבין, אישר והסכים להוראות התקנון, והוא מתחייב לנהוג לפיו.​

  פרוייקט ״מתאמנים ביחד מהבית״ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת לקהל לקוחותיה.

כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין.

הנהלת אתר ״מתאמנים ביחד מהבית״ רשאית להציע באתר מבצעים מיוחדים, הטבות והנחות ושומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת מעת לעת .
פרוייקט ״מתאמנים ביחד מהבית״ עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

קניין רוחני​

תכניות האימון באימוני האונליין של פרויקט ״מתאמנים ביחד מהבית״ מוגנות תחת זכויות של קניין רוחני. כל החומרים והתכנים המוצגים באתר זה, לרבות סימני המסחר, הסמלילים ושמות המתחם (domain), אשר מתפרסמים באתר אינטרנט זה (להלן - ה"אתר"), מוגנים בדינים החלים והעוסקים בקניין רוחני, ונמצאים בבעלותו של ״מתאמנים ביחד מהבית״.

״מתאמנים ביחד מהבית״ מתירה לך לצפות בתוכן שבאתר אך ורק לשם שימושך האישי, הפרטי והלא מסחרי, ובהינתן שתשמור על כל זכויות היוצרים והזכויות הקנייניות האחרות הכלולות בחומרים המקוריים ו/או כל עותק שלהם. אין לשנות את החומרים באתר זה בכל דרך, אופן או צורה ולא תוכל להעתיק, לתקן, לשנות, לשדר, להציג, לפרסם, להעביר, למכור, לעשות רפרודוקציות, להציג בפומבי, להפיץ או להשתמש בהם בכל אופן אחר, לכל מטרה ציבורית או מסחרית שהיא. במידה ותפר כל תנאי הקבוע במסמך זה בכל דרך, הרשות שלך להשתמש באתר זה ובשירותיו תסתיים מייד ובאופן אוטומטי ויהיה עליך להשמיד מייד כל חומר שהורדת או הדפסת.


האתר ותכניו, מוגנים בזכויות יוצרים וכל טקסט, חומר, הטמעה [implementation], העיצוב הגרפי, הקבצים, הקודים, התמונות, הסימנים המסחריים וסימני השירות המוצגים באתר (ביחד: “הקניין הרוחני”), שייכים ל״מתאמנים ביחד מהבית״ (ו/או לכל צד שלישי שהתיר לו להשתמש בהם), מוגנים לפי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית, ואין להשתמש בהם בכל אופן שהוא ללא הסכמתה המפורשת של בעלי ״מתאמנים ביחד מהבית״ מראש ובכתב. אין למסגר או להשתמש בטכניקות מסגור על מנת להקיף כל סימן מסחרי, לוגו או כל מידע קנייני אחר (כולל טקסט, תמונות, מתווה של עמודים או טפסים) באתר ללא הסכמה מפורשת בכתב של בעלי ״מתאמנים ביחד מהבית״. דבר מהדברים הכלולים באתר לא יפורש כאילו הוא מעניק כל רישיון או זכות להשתמש בקניין הרוחני ו/או זכויות קניין רוחני של בעלי ״מתאמנים ביחד מהבית״ (כולל אך ללא הגבלה: כל פטנטים, קניין רוחני, שמות מסחר, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים וסודות מסחריים). כל זכות שאינה ניתנת בזאת במפורש נשמרת.


תכניות האימון וכל חומר הנמסר ללקוחות אימוני האונליין של פרויקט מתאמנים ביחד מהבית מוגנים תחת זכויות של קניין רוחני. חל איסור מוחלט להעתיק, לשעתק, לשנות, לחזור ולפרסם, להעלות, לעוות, לשדר או להפיץ בדרך כלשהי את תכניות האימון ו/או חומר כלשהו שמקורו מפרויקט מתאמנים ביחד מהבית, באופן מלא או חלקי, ללא הסכמה מוקדמת בכתב של בעלי ״מתאמנים ביחד מהבית״. ההעתקות המורשות היחידות הן לשימוש אישי, לא מסחרי.

בעלי ״מתאמנים ביחד מהבית״ שומרת על הזכות לנקוט צעדים משפטיים נגד כל זיוף של זכויות הקניין הרוחני שלו. על האתר ועל התכנים שלו חלים חוקי מדינת ישראל בלבד.


בזה שנרכש מוצר, משמע שניתנה הסכמת המזמין לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פרוייקט ״מתאמנים ביחד מהבית״.